Ondernemerschap ondanks werkzaamheden voor slechts twee opdrachtgevers

X drijft vanaf 2013 een organisatieadviesbureau. Hij was vanaf oktober 2013 werkzaam voor twee opdrachtgevers, namelijk C en D. Blijkens de urenregistratie heeft X in 2013 in totaal 116 declarabele uren voor C gewerkt en 168 declarabele uren voor D. In het jaar 2014 was X alleen werkzaam voor D. Uit de urenregistratie blijkt dat hij 1.768 declarabele uren voor D heeft gewerkt. X had in het jaar 2015 vier opdrachtgevers. Per 15 oktober 2015 is hij in dienst getreden bij D. In geschil is of X in de jaren 2013 en 2014 als ondernemer kan worden aangemerkt.

Een op vijf zzp'ers heeft minder werk door Wet DBA

Een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) voelde in de afgelopen maanden de negatieve gevolgen van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Dat komt neer op circa 122.000 zelfstandigen die een of meer opdrachten misliepen, zo concludeert de Kamer van Koophandel in een onderzoek.

Antwoorden kamervragen over bericht 'Cashen met valse scheiding populair'

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA) en Groot (PvdA) beantwoord over een bericht op rtlnieuws.nl getiteld 'Cashen met valse scheiding populair'. In zijn antwoorden geeft Wiebes aan dat een onderscheid wordt gemaakt tussen adresfraude en adresgerelateerde fraude. Adresfraude is het opzettelijk laten registeren van incorrecte adresgegevens in de Basisregistratie Personen. Veel regelingen en uitkeringen zijn afhankelijk van het woonadres van personen.

Belastingdienst start proef met nieuwe inlogmethoden Mijn Belastingdienst

De Belastingdienst is opnieuw een proef (pilot) gestart met nieuwe inlogmethoden op Mijn Belastingdienst. De proef houdt in dat belastingplichtigen nu ook kunnen inloggen met iDIN en Idensys. In totaal kunnen 300.000 mensen aan de proef meedoen.

iDIN is een inlogmethode via de bank. Als de belastingplichtige een bank heeft die iDIN ondersteunt, dan verloopt de inlogprocedure via de iDIN-inlogpagina van de bank. De volgende banken nemen deel: ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank en Triodos Bank.

Gehuwde dochter verleende mantelzorg aan vader / geen partnervrijstelling

De vader van X is in 2011 overleden. X is enig erfgename. X vormde samen met haar echtgenoot, haar kinderen en erflater een gezamenlijke huishouding. X beschikte over een mantelzorgcompliment. In geschil is of X recht heeft op de vrijstelling van artikel 32, lid 1, onder 4, onderdeel a SW (de partnervrijstelling).

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel aanpassing verhuurderheffing

Op 31 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing als hamerstuk aangenomen. In deze wet wordt onder andere geregeld dat de heffingsvrije voet wordt verhoogd van tien naar vijfentwintig woningen.

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Bron: Eerste Kamer

Handreiking 'Giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting'

De Belastingdienst merkt dat de aftrek van giften soms nog problemen oplevert. Daarom is een handreiking gepubliceerd waarin de regels voor de giftenaftrek nog eens worden toegelicht. Ook komen de meest gemaakte fouten aan bod. Dit zijn:
periodieke giften niet vastgelegd (tot en met belastingjaar 2013 moest dat in een notariële schenkingsakte; vanaf 2014 mag dat ook met een onderhandse schenkingsakte);
verhoging culturele ANBI onterecht of verkeerd toegepast;
vrijwilligersvergoeding onterecht als gift aangemerkt.

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen. De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past volgens het kabinet niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. De komende jaren gaat het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon (WML) gaan verdienen.

Kamervragen over evaluatierapport Wet Dezentjé / Commentaar NOB

Op 30 november 2016 ontving de Tweede Kamer van staatssecretaris Wiebes (Financiën) het evaluatierapport inzake de wet, houdende wijziging van de AWR en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Stb. 2011, 265; hierna de Wet-Dezentjé). In het rapport staat dat de regeling ertoe heeft geleid dat de Belastingdienst zorgvuldig omgaat met verzoeken om informatie. Dit was uitdrukkelijk een doelstelling van de indieners van het voorstel.

Valse WhatsApp-berichten Belastingdienst in omloop

De Belastingdienst waarschuwt voor valse WhatsApp-berichten die uit naam van de Belastingdienst worden verstuurd. In deze berichten worden belastingplichtigen verzocht snel een betalingsachterstand te betalen. De Belastingdienst stuurt echter nooit berichten via WhatsApp.
Volledige tekst:
Valse WhatsApp-berichten Belastingdienst in omloop
23-01-2017

Pages