Nieuw jaar, nieuwe wetswijzigingen

In het nieuwe jaar zijn de nieuwe wetswijzigingen van kracht. Zo zijn kleine bedrijven vanaf 2017 verplicht om de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de KvK. Het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt 40,8%. Hieronder alvast een selectie van wetten en regels die per 2017 ingaan.

Belastingdienst start in 2017 met nieuwe manieren van inloggen

In de loop van 2017 starten de Belastingdienst en een aantal zorgorganisaties met het aanbieden van nieuwe manieren van inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau. In 2017 kunnen mensen inloggen met een app, een identiteitsbewijs, of via de bank. Deze nieuwe inlogmethoden worden later ook mogelijk voor alle andere diensten van overheidsinstellingen. Dat wordt geregeld in de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI). De (concept)wet is op 22 december 2016 in consultatie gegaan.

Belastingdienst: Geïntegreerde aanpak buitenlands vermogen levert 1 miljard euro op

Vanaf 2010 bestaat er wetgeving waardoor vermogen in een APV in Nederland belast kan worden. De Belastingdienst pakt het opsporen en belasten van dit soort afgezonderde particuliere vermogens (APV’s) sinds 2010 op een geïntegreerde manier aan. De Belastingdienst meldt nu dat deze aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen en tot nu toe 1 miljard euro op voor de schatkist heeft opgeleverd. Een speciaal team van de Belastingdienst is bezig met het opsporen en belasten van APV’s.

WOB-verzoek over vertrekregeling Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een beslissing genomen op een WOB-verzoek waarin werd gevraagd om informatie openbaar te maken over het aantal medewerkers van de Belastingdienst dat gebruik heeft gemaakt van de vertrekregeling en het aantal van hen dat als zzp-er werkzaam is voor de Belastingdienst. In een brief van 13 december 2016 is hierover al veel informatie met de Tweede Kamer gedeeld. Op de overige vragen wordt geantwoord dat ex-medewerkers van de Belastingdienst die gebruik hebben gemaakt van de vertrekregeling niet zijn ingehuurd als zzp-er of anderszins.

Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2017

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer de volgende wetsvoorstellen aangenomen:

- Belastingplan 2017 (34 552);

- Overige fiscale maatregelen 2017 (34 553);

- Fiscale vereenvoudigingswet (34 554);

- Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34 545).

De stemming over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer (34 555) werd aangehouden op verzoek van staatssecretaris Wiebes. Wel werd het wetsvoorstel Uitwisseling inlichtingen over rulings (34 527) aangenomen.

Uitstel invoering Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 20 december 2016 aan de Eerste Kamer verzocht de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. De oorzaak is een dreigende financiële strop in de sfeer van de vennootschapsbelasting.

De vraag is of met het uitfaseren van pensioen in eigen beheer het mogelijk wordt om de toekomstige indexatielast in een keer ten laste van het fiscale resultaat te brengen. Wiebes wil dit eerst onderzoeken en de financiële gevolgen in kaart brengen.

Kamerbrief over wijziging Wet maatregelen woningmarkt 2014 ll

Op 14 december 2016 debatteerde de Tweede Kamer met minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548). In een brief aan de Kamer gaat Blok nader in op een aantal tijdens het debat aan de orde gestelde onderwerpen. Ook gaat hij in op de tijdens het debat ingediende moties en amendementen. De Kamer stemt deze week over het wetsvoorstel, de amendementen en de moties.

Kamerbrief over indexatie arbeidskorting per 1 januari 2017

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de tabelcorrectiefactor en de indexatie arbeidskorting per 1 januari 2017. De tabelcorrectiefactor voor 2017 bedraagt 1,003. De wettelijke indexering van de arbeidskorting wordt naast de tabelcorrectiefactor mede bepaald aan de hand van de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari van het lopende jaar ten opzichte van het WML per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Dit leidt tot het volgende:

Wet DBA: de soep wordt heter gegeten dan hij wordt opgediend

Op 13 december 2016 organiseerde Reed Business Information een seminar over de Wet DBA. Hieronder leest u het verslag, inclusief tien tips. ‘Het draait niet meer om de vraag of iemand een ondernemer is, het gaat om de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking’, aldus Aleid Langevoord van Loyens & Loeff tijdens het seminar. De handhaving van de wet mag dan wel uitgesteld zijn, maar het is nu de tijd om orde op zaken te stellen.

Maatschappelijk verzet niet voorzien

Brandbrief ambtenaren over continuïteit Belastingdienst

Er heerst grote onrust over de financiële situatie van de Belastingdienst en de gevolgen daarvan voor de personele bezetting. De continuïteit van de dienst is ronduit in gevaar, zo schrijft de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) in een brandbrief getiteld 'Belastingdienst door het ijs'.

Pages