Belastingdienst geeft eenmanszaken nieuw btw-identificatienummer

Op 10 oktober 2019 heeft de eerste groep mensen met een eenmanszaak van de Belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer, het btw-id, ontvangen. In totaal ontvangen in oktober 2019 circa 1.3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id.

Box 3 aanpassingen: een stap in de goede richting

In de Kamerbrief van 6 september 2019 stuurde de Staatssecretaris van Financiën de hoofdlijnen van een voorgenomen aanpassing van box 3 per 1 januari 2022. Gelet op de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing is het voorstel op een belangrijk moment aangekondigd. De kans dat de Hoge Raad de huidige box 3 heffing onaanvaardbaar zal achten, wordt met dit voorstel en de aanpassingen die reeds per 1 januari 2017 zijn doorgevoerd geminimaliseerd. Hierna gaan wij nader in op dit aangekondigde wetsvoorstel.

Richtinggevende plannen van de Staatssecretaris van Financiën

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling in

In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe.

De regeling verandert onder andere op de volgende punten:

De korting op te betalen btw vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. Men kan zelf kiezen of men wil meedoen aan de nieuwe regeling.
De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Aan de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf 2020 ook rechtspersonen deelnemen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

NOB-notitie inzake kortetermijnoplossing box 3 arresten Hoge Raad

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld (ECLI:NL:HR:2019:816) dat, indien de belastingdruk in box 3 hoger is dan het gemiddeld zonder (veel) risico’s haalbare rendement, er sprake is van een op stelselniveau buitensporig zware last in box 3 die zich niet met het door artikel 1 EP recht op ongestoord genot van eigendom verdraagt. De Hoge Raad heeft verder aangegeven dat het niet aan de Hoge Raad maar aan de wetgever is om in het rechtsherstel te voorzien. Vanzelfsprekend roept het voorgaande de vraag op, op welke wijze en wanneer de wetgever tot wetswijziging over gaat.

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen.

Lokale belastingen voor huiseigenaren stijgen in 2019 met 2,7 procent

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten 0,3 procent. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten 2019 van COELO, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

EU-parlement noemt Nederland belastingparadijs

Nederland is een belastingparadijs, vindt het Europees Parlement. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland op een zwarte lijst van fiscaal foute landen. Het Europees Parlement stemde in Straatsburg in met een motie van Paul Tang (PvdA) om de vijf EU-landen als belastingparadijzen aan te merken. 'Dit is een historische uitspraak en het helderst mogelijke signaal dat Nederland moet breken met het verleden', aldus Tang.

Belastingdienst intensiveert toezicht op stichtingen en verenigingen

In 2017 heeft de Belastingdienst besloten de handhaving van de belastingplicht van stichtingen en verenigingen te intensiveren. Onterecht heerst namelijk vaak de gedachte dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Vele stichtingen en verenigingen ondernemen echter activiteiten die kunnen leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fondsenwerving.

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning doorgeschoten?

Om de woningmarkt uit het slop te halen is voor de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling in verband met de eigen woning tot € 100.000 ingevoerd. Deze vrijstelling was van toepassing als de begiftigde de schenking voor de eigen woning gebruikte. Hierbij hoefde het niet te gaan om een schenking van ouder aan een kind; op een schenking door een derde kon ook een beroep op deze vrijstelling worden gedaan. Verder was de eis vervallen dat de begiftigde tussen de achttien 18 en 40 jaar oud moest zijn.

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op 5 maart 2019 de resultaten bekend gemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht.

Pages