WOB-verzoek over vertrekregeling Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een beslissing genomen op een WOB-verzoek waarin werd gevraagd om informatie openbaar te maken over het aantal medewerkers van de Belastingdienst dat gebruik heeft gemaakt van de vertrekregeling en het aantal van hen dat als zzp-er werkzaam is voor de Belastingdienst. In een brief van 13 december 2016 is hierover al veel informatie met de Tweede Kamer gedeeld. Op de overige vragen wordt geantwoord dat ex-medewerkers van de Belastingdienst die gebruik hebben gemaakt van de vertrekregeling niet zijn ingehuurd als zzp-er of anderszins.

Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2017

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer de volgende wetsvoorstellen aangenomen:

- Belastingplan 2017 (34 552);

- Overige fiscale maatregelen 2017 (34 553);

- Fiscale vereenvoudigingswet (34 554);

- Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34 545).

De stemming over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer (34 555) werd aangehouden op verzoek van staatssecretaris Wiebes. Wel werd het wetsvoorstel Uitwisseling inlichtingen over rulings (34 527) aangenomen.

Uitstel invoering Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 20 december 2016 aan de Eerste Kamer verzocht de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. De oorzaak is een dreigende financiële strop in de sfeer van de vennootschapsbelasting.

De vraag is of met het uitfaseren van pensioen in eigen beheer het mogelijk wordt om de toekomstige indexatielast in een keer ten laste van het fiscale resultaat te brengen. Wiebes wil dit eerst onderzoeken en de financiële gevolgen in kaart brengen.

Kamerbrief over wijziging Wet maatregelen woningmarkt 2014 ll

Op 14 december 2016 debatteerde de Tweede Kamer met minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548). In een brief aan de Kamer gaat Blok nader in op een aantal tijdens het debat aan de orde gestelde onderwerpen. Ook gaat hij in op de tijdens het debat ingediende moties en amendementen. De Kamer stemt deze week over het wetsvoorstel, de amendementen en de moties.

Kamerbrief over indexatie arbeidskorting per 1 januari 2017

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de tabelcorrectiefactor en de indexatie arbeidskorting per 1 januari 2017. De tabelcorrectiefactor voor 2017 bedraagt 1,003. De wettelijke indexering van de arbeidskorting wordt naast de tabelcorrectiefactor mede bepaald aan de hand van de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari van het lopende jaar ten opzichte van het WML per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Dit leidt tot het volgende:

Wet DBA: de soep wordt heter gegeten dan hij wordt opgediend

Op 13 december 2016 organiseerde Reed Business Information een seminar over de Wet DBA. Hieronder leest u het verslag, inclusief tien tips. ‘Het draait niet meer om de vraag of iemand een ondernemer is, het gaat om de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking’, aldus Aleid Langevoord van Loyens & Loeff tijdens het seminar. De handhaving van de wet mag dan wel uitgesteld zijn, maar het is nu de tijd om orde op zaken te stellen.

Maatschappelijk verzet niet voorzien

Brandbrief ambtenaren over continuïteit Belastingdienst

Er heerst grote onrust over de financiële situatie van de Belastingdienst en de gevolgen daarvan voor de personele bezetting. De continuïteit van de dienst is ronduit in gevaar, zo schrijft de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) in een brandbrief getiteld 'Belastingdienst door het ijs'.

Wiebes ontraadt motie over direct handhaven wet DBA

In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Wiebes (Financiën) op de motie van Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA) en Van Weyenberg (D66), die is ingediend tijdens het debat op donderdag 8 december 2016 over de uitwerking van de wet DBA. In de motie wordt de regering verzocht per direct te handhaven richting opdrachtgevers die te kwader trouw handelen en voor 1 februari 2017 de eerste resultaten van de handhaving naar de Tweede Kamer te sturen.

Kabinet gaat verder met modernisering ondernemersrecht

Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Zo komt er een nieuwe regeling voor zogeheten personenvennootschappen, wordt het NV-recht aangepast en krijgen ondernemingen meer mogelijkheden om via omzetting, fusie of een splitsing te herstructureren. Dit blijkt uit de nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht waarmee de ministerraad op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd.

Bron: Nextens/Fiscaal Totaal

Nieuwe BTW-regels voor e-commerce- en onlinebedrijven

De Europese Commissie heeft een reeks maatregelen bekendgemaakt die het btw-klimaat voor e-commercebedrijven in de EU moeten verbeteren. Dankzij deze voorstellen zullen consumenten en bedrijven, met name start-ups en midden- en kleinbedrijven, gemakkelijker goederen en diensten online kunnen aan- en verkopen. De belangrijkste maatregelen zijn:

Pages