Strikte toepassing van voorwaarden MIA

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kunt u met de milieu-investeringsaftrek (MIA) een fiscaal voordeel behalen. Het is echter wel belangrijk dat u aan alle voorwaarden voldoet, want anders vist u achter het net. Dat blijkt ook uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag.

WKR rekent geschenken met ideele waarde tot loon

Het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen behandelde geschenken die u aan werknemers gaf, niet als loon als het geschenk vooral een ideële waarde had. Hierbij kunt u denken aan een portret of vulpen bij het dienstjubileum of het vertrek van een werknemer, of een kleinigheidje voor Pasen of een andere feestdag. De gevoelswaarde van het geschenk moest wel zwaarder wegen dan de geldwaarde of gebruikswaarde.
Ten laste van de ruimte brengen

Transitievergoeding per 1 juli 2015

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantrechter is gestart op of na 1 juli 2015.

Vpb moet weer omhoog

De belastingen over bedrijfswinsten moet weer worden opgeschroefd naar het niveau van 2001. Dat levert de schatkist jaarlijks ruim 7 miljard euro op.

Bron: www.accountant.nl

Voor verrekening ab-verlies is geen verliesvaststellingsbeschikking nodig

Voor de verrekening van een verlies uit aanmerkelijk belang is geen verliesvaststellingsbeschikking nodig. Noch de wettekst noch de totstandkomingsgeschiedenis van de regeling van verliesverrekening van niet-ondernemingsverliezen leiden tot de conclusie dat zo'n beschikking nodig zou zijn, zo oordeelde onlangs Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Bron: www.accountant.nl

BTW terugvragen bij oninbare vorderingen

Als een klant niet kan of wil betalen, kan de crediteur ongeacht de reden van niet-betaling, de Belastingdienst verzoeken om teruggaaf van de btw die hij heeft afgedragen.

Aangifte Inkomstenbelasting 2014

Voor 1 mei dient de aangifte inkomstenbelasting over 2014 verzorgd te zijn, mits u voor 1 juli bericht wilt ontvangen van de belastingdienst.
Bij het doen van deze aangifte zijn wij u uiteraard graag van dienst!

Geen proeftijdbeding bij contracten korter dan 6 maanden

Bij contracten korter dan zes maanden is het niet meer toegestaan daar een proeftijd in op de nemen.

In tijdelijke contracten mag u tevens geen concurrentiebeding opnemen, mits u kunt aantonen dat dit echt noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
U dient dit wel schriftelijk en specifiek uit te leggen.

Bijtellingsgrenzen auto van de zaak 2015

Als de CO-2 uitstoot van een auto van de zaak binnen bepaalde grenzen blijft, kan de bijtelling bij privegebruik lager zijn dan het standaardpercentage van 25% van de cataloguswaarde.

Er is dit jaar voor het eerst geen onderscheidt in CO-2 uitstoot grenzen tussen benzineauto's en auto's die op diesel rijden.
Voor auto's van de zaak die in 2015 voor het eerst op naam worden gesteld, gelden gedurende maximaal zestig maanden de volgende tarieven:

Komt uw onderneming in aanmerking voor een premiekorting?

Als uw onderneming werknemers in dienst neemt vanuit een situatie waarin ze recht hadden op een uitkering, kan dat financieel voordelig zijn. U krijgt dan namelijk in een aantal gevallen korting op de premies werknemersverzekeringen.

Er zijn namelijk kortingen voor het in dienst nemen of hebben van:
Ouderen: korting tot € 7.000,-- per jaar
Jongeren: korting tot € 3.500,-- per jaar
Arbeidsgehandicapten: korting tot € 7.000,-- per jaar

Pages