Kamerbrief fiscale vergroening

In de Fiscale beleidsagenda heeft de staatssecretaris vijf prioriteiten ten aanzien van het belastingstelsel voor de komende jaren aangegeven. Een van die prioriteiten is een verdere vergroening van het belastingstelsel. Het regeerakkoord kent een ambitieus pakket aan maatregelen op dit gebied. Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke opgaven waarbij groene fiscaliteit een rol kan vervullen. Te denken valt aan de energie- en klimaattransitie en de transitie naar een circulaire economie.

Gezamenlijke oproep belangenorganisaties tot aanpassing box 3-stelsel

Een aantal organisaties, waaronder Register Belastingadviseurs, de Bond voor Belastingbetalers en de Vereniging van Effectenbezitters, heeft een gezamenlijke oproep aan het kabinet gedaan om de vermogensrendementsheffing aan te passen en stappen te ondernemen. De organisaties vinden dat de vermogensrendementsheffing in de huidige vorm strijdig is met het recht op eigendom, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), en dat gewone Nederlanders onnodig worden benadeeld. Ze pleiten voor een belasting op basis van het daadwerkelijk rendement.

'Shell ontwijkt dividendbelasting met toestemming Belastingdienst'

Shell, een van de grootste pleitbezorgers voor de afschaffing van de dividendbelasting, heeft jarenlang waarschijnlijk ten onrechte geen dividendbelasting afgedragen over een groot deel van zijn aandelen. Dat schrijft dagblad Trouw in een artikel over de afspraken die Shell hierover in 2005 met de Belastingdienst maakte. President-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon stelt in een reactie op de berichtgeving van Trouw 'stomverbaasd' te zijn en vindt de berichtgeving 'tendentieus'.

Wat is een woning voor de overdrachtsbelasting?

Wat is een woning voor de overdrachtsbelasting? Deze vraag is van belang omdat voor verkrijging van een woning voor de overdrachtsbelasting een tarief van 2% van toepassing is. Dit lagere tarief geldt vanaf 15 juni 2011. Onder een 'woning' verstaan: 'onroerende zaken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren'. Hierbij maakt geen verschil of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of deze verhuurt aan een particulier.

SYSTEMEN BELASTINGDIENST NIET OP ORDE

Cruciale ICT-systemen van de Belastingdienst zijn ‘slecht op orde’. Het gaat hierbij om de inning, autobelastingen, loonheffingen, omzetbelasting en beroep, bezwaar en klachten. Dat schrijft het FD naar aanleiding van een presentatie van directeur-generaal Jaap Uijlenbroek en chief information officer Maarten Jonker van de Belastingdienst aan de Tweede Kamer.

Stabiliteit

Ook btw-aftrek als goederen niet worden geleverd

Een Duitse ondernemer koopt een blokverwarmingscentrale. Hij betaalt hiervoor € 30.000 vooruit en brengt de in rekening gebrachte btw in aftrek. De blokverwarmingscentrale wordt echter niet geleverd. De Duitse Belastingdienst corrigeert daarom de afgetrokken btw. Ten onrechte oordeelt het EU-Hof van Justitie. Als de ondernemer op het moment van de vooruitbetaling er vanuit mocht gaan dat de goederen geleverd zouden worden, heeft hij recht op btw-aftrek.

Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de jaarlijkse Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Door intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, politie, Belastingdienst (waaronder FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en Koninklijke Marechaussee wordt de druk op criminele motorbendes opgevoerd.

Amerikaanse Belastingdienst verstrekt creditcardgegevens aan Nederland

De Belastingdienst heeft van de Amerikaanse belastingdienst gegevens ontvangen over kaarthouders van American Express creditcards. Het gaat om creditcards die buiten Nederland zijn uitgegeven. Veel van deze kaarthouders zijn belastingplichtig in Nederland.

De Belastingdienst vroeg om deze informatie vanwege het vermoeden dat de rekeningen die aan deze cards zijn gekoppeld, gebruikt worden om vermogen te verhullen. Hierdoor loopt Nederland belastinginkomsten mis die nodig zijn voor onder andere onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg.

Kamerbrief over fiscale behandeling van financiering startups

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de fiscale behandeling van de financiering van startups. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een uitzending van Buitenhof van 15 april 2018, waar Prins Constantijn namens StartupDelta verschillende mogelijkheden beschreef om Nederland aantrekkelijker te maken voor start-ups, waaronder in de fiscaliteit.

'Afschaffing dividendbelasting gebaseerd op door Shell betaald onderzoek'

In het geheim door Shell gefinancierd onderzoek van de Erasmus Universiteit diende als fundament voor de afschaffing van de dividendbelasting. Dit meldt onderzoeksplatform Follow the money. Uit het op 24 april 2018 vrijgegeven VVD-memo 'Belastingontwijking en vestigingsklimaat' blijkt dat één specifiek onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM) een belangrijke rol speelde in de wetenschappelijke legitimatie van het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen.

Pages