Besluit na Wob-verzoek om bestuurlijke informatie over de Wet DBA

Het ministerie van Financiën heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin gevraagd werd bestuurlijke informatie openbaar te maken over de uitvoering van de Wet beoordeling arbeidsverhoudingen (Wet DBA). Hieruit blijkt onder meer dat het aantal bij de Belastingdienst ter toetsing aangeboden modelovereenkomsten 7443 bedraagt (stand van zaken per 19 april 2017). Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten is 1566 en het aantal afgekeurde 2637.

Wiebes stuurt rapport Keuzedocument box 3 naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een rapportage met extra informatie over de heffing in box 3 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. In het algemeen overleg van de Vaste Commissie voor Financiën op 27 oktober 2016 is de voortgangsrapportage Heffing box 3 op basis van werkelijk rendement besproken. De staatssecretaris heeft toen toegezegd de varianten uit de voortgangsrapportage verder uit te diepen en tevens onderzoek te doen naar mogelijke aanpassingen binnen het forfaitaire systeem die aan de kritiek op de huidige vermogensrendementsheffing tegemoetkomen.

'Mantelzorgboete' definitief van de baan

Ouderen met een AOW-uitkering die bij hun kind inwonen, worden in de toekomst niet gekort op hun uitkering. De omstreden kostendelersnorm is van de baan. De maatregel zou in 2019 ingaan. Het intrekken van de zogenoemde mantelzorgboete blijkt uit de Voorjaarsnota, die op donderdag 1 juni 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Op het plan was veel kritiek. In plaats van 70 procent van het minimumloon zouden AOW'ers die hun hele leven premie hebben betaald nog maar 50 procent krijgen als ze bij een van hun kinderen wonen en door hem of haar worden verzorgd.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden. Dit meldt staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds de start van de Wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Factsheets over veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal factsheets gepubliceerd over de wijzigingen in het minimumloon per 1 juli 2017. De leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon gaat omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen (met uitzondering van mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleide Leerweg volgen) gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel.

Bedragen wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 / aanpassing leeftijdgrens

Per 1 juli 2017 wordt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Vanaf die datum heeft iedereen vanaf 22 jaar of ouder (was 23 jaar of ouder) recht op het minimumloon. Ook wordt het wettelijk minimumloon met 0,89% verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2017:

- per maand: € 1.565,40;

- per week: € 361,25;

- per dag: € 72,25.

Bron/Instantie: Bericht Ministerie van SZW

Evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen 2007-2014

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, een evaluatierapport over fiscale ondernemerschapsregelingen in de periode 2007-2014 gestuurd. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzocht SEO de volgende twee hoofdvragen: door wie worden de diverse fiscale ondernemersregelingen in de periode vanaf 2007 gebruikt, hoe groot is de prikkel en hoe is het de gebruikers vergaan? Op welke manier dragen deze regelingen bij aan de welvaart van Nederland?

Rekenkamer uit forse kritiek op functioneren Belastingdienst

Uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de Belastingdienst er de afgelopen twee jaar niet in is geslaagd om de aangekondigde en noodzakelijk geachte modernisering van de primaire processen, de dienstverlening aan burgers en bedrijven en van het toezicht en de inning van de grond te krijgen. De uitvoering van de Investeringsagenda die in 2015 is gestart (het overkoepelende verander- en moderniseringsprogramma) is in 2016 gestagneerd. Dit komt ook doordat de primaire bedrijfsvoering, de managementinformatie en het risicomanagement niet op orde zijn.

Regeling voor afkoop kleine pensioenen wordt aangepast

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Internetconsultatie minimumuurloon

Iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient krijgt in de toekomst hetzelfde vaste bedrag per uur. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat is aangeboden voor internetconsultatie. De einddatum van de consultatie is 31 mei 2017.

Pages