Kamerbrief fiscale vergroening

In de Fiscale beleidsagenda heeft de staatssecretaris vijf prioriteiten ten aanzien van het belastingstelsel voor de komende jaren aangegeven. Een van die prioriteiten is een verdere vergroening van het belastingstelsel. Het regeerakkoord kent een ambitieus pakket aan maatregelen op dit gebied. Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke opgaven waarbij groene fiscaliteit een rol kan vervullen. Te denken valt aan de energie- en klimaattransitie en de transitie naar een circulaire economie.

In deze Kamerbrief zet de staatssecretaris eerst zijn visie op fiscale vergroening uiteen. Vervolgens gaat hij, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister en de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, in op de voortgang van de maatregelen uit het regeerakkoord. Tot slot wordt geschetst hoe de verdere agenda er uit zal zien. Daarnaast bevat deze brief een kabinetsreactie op het OESO-rapport Taxing Energy Use, zoals verzocht door de vaste commissie voor Financiën.

Belastingplan 2019

In het Belastingplan 2019 moeten de volgende maatregelen worden opgenomen: een schuif in de energiebelasting van elektriciteit naar gas, verlaging van de belastingvermindering in de energiebelasting, afschaffen van de BPM-teruggave voor taxi’s en verhoging van de afvalstoffenbelasting en invoering van bijbehorende heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland. Daarnaast is de staatssecretaris van plan om de implementatie van het protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag op te nemen in het Belastingplan 2019.

De implementatie van enkele andere maatregelen uit het regeerakkoord zal meer tijd kosten. Het gaat hierbij om beprijzing van milieuvervuiling door de luchtvaart, verbreding van de grondslag van de afvalstoffenbelasting, de vervanging van de salderingsregeling en om de invoering van een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking. Voor deze maatregelen wordt separate wetgeving opgesteld of ze zullen worden opgenomen in een later Belastingplan.

Autobelastingen

In het regeerakkoord is het streven opgenomen dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij zijn. De uitfasering van de fiscale stimulering voor emissievrije auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie. In het kader van het klimaatakkoord wordt nagedacht over welke rol de autobelastingen kunnen spelen bij het bereiken van de wenselijke CO2-reductie. Daarnaast leidt de transitie naar emissievrij rijden onvermijdelijk tot aanzienlijke verschuivingen in de belastinginkomsten van de BPM, MRB, de bijtelling bij privégebruik auto van de zaak, brandstofaccijnzen en de energiebelasting. Deze ontwikkelingen en ambities vereisen een stelsel van autobelastingen dat zowel vergroenend als budgettair houdbaar is op de langere termijn. Om die reden streeft de staatssecretaris ernaar om medio 2019 zijn visie op het stelsel van autobelastingen na 2020 aan de Tweede Kamer te sturen.

Bron/Instantie:Bericht Ministerie van Financiën