Nieuwe wijzigingen in wetsvoorstel Wet aanpassing FE

De staatssecretaris heeft op 31 mei 2016 een tweede nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid.

De tweede nota van wijziging bevat enkele aanvullende wijzigingen. Het betreft in de
eerste plaats twee wijzigingen met betrekking tot de samenloop van de voorgestelde regeling voor de fiscale eenheid met de regeling inzake de aftrekbeperking van bovenmatige deelnemingsrente. De eerste wijziging regelt dat voor zover een waardevermindering van een schuldvordering niet in aanmerking kan worden genomen bij het bepalen van de winst, een latere waardestijging van die schuldvordering eveneens niet in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de winst.

De tweede wijziging ziet op de samenloop van de voorgestelde wet met de regeling voor vrijstelling van kwijtscheldingswinst die is opgenomen in artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Deze wijziging moet voorkomen dat bij voltijdse samenloop van deze twee regelingen in het geheel geen verlies in aanmerking kan worden genomen.

Daarnaast bevat deze nota enige wijzigingen die zien op de bepaling tegen dubbele verliesneming bij vorderingen op een tussen- of topmaatschappij (of op een buitenlands
belastingplichtige met een vaste inrichting in Nederland die deel uitmaakt van dezelfde fiscale eenheid).

Bron: taxence.nl